przejdź do głównego menu przejdź do treści

Zasady przyjęcia

Osoby ubiegające się o skierowanie na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5 powinny złożyć w Miejskim Ośrodku  Pomocy Rodzinie w Szczecinie:

  • wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie z określeniem:
    • typu  A i C -  dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
    • typu B - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,

Decyzja o skierowaniu do ww. Domu zostanie wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania oraz złożeniu ww. dokumentów.

Pobyt w placówce jest bezpłatny.