przejdź do głównego menu przejdź do treści

Dom-Klub Galeria "Pod Fontanną"

Dom  Klub Galeria „Pod Fontanną” przy Al. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie, jest placówką pobytu dziennego dla 20 osób powyżej 18 roku życia, po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, które aktualnie nie wymagają  leczenia szpitalnego, mieszkających na terenie Miasta Szczecin. Dom  Klub Galeria „Pod Fontanną”  czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Działalność Domu Klubu nastawiona jest na tworzenie warunków sprzyjających społecznemu i finansowemu usamodzielnieniu się uczestników, włącznie z pomocą w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Różne formy terapii i rehabilitacji prowadzone w placówce stanowią kompleksowe wsparcie jednostki w zakresie  uzyskania sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej, jako zdolność do samoobsługi i aktywności zawodowej. W zajęciach terapeutycznych biorą udział wszyscy uczestnicy Domu Klubu. Treningi umiejętności społecznych i zawodowych prowadzone są zgodnie z programem przygotowanym przez  poszczególnych pracowników i obejmują  terapię w następujących sekcjach:

kulinarnej

Celem działalności sekcji kulinarnej jest przygotowanie uczestnika do samodzielności w sferze samoobsługi w gospodarstwie domowym, rozwijanie zamiłowań kulinarnych oraz prezentowanie swoich osiągnięć. Ponadto ma na celu zdobywanie umiejętności przygotowywania podstawowych potraw oraz usprawnianie umiejętności manualnych niezbędnych do pracy w kuchni. Poprzez udział w zajęciach sekcji uczestnicy poznają zasady bezpieczeństwa i higieny, zaznajamiają się z obsługą sprzętów AGD, poznają zasady zdrowego żywienia, wpływu diet na poprawę zdrowia.

Sekcja realizuje swoje założenia poprzez:

 • Planowanie menu;
 • Przygotowywanie posiłków;
 • Obróbkę produktów (gotowanie i pieczenie);
 • Naukę podstawowych zasad nakrywania do stołu;
 • Poznawanie zasad estetyki podawania potraw;
 • Kształtowanie umiejętności zdrowego żywienia.

Pomieszczenie kuchenne z szafkami na dole oraz u góry.

artystyczno-plastycznej

Zadaniem prac  podejmowanych przez uczestników zajęć w ramach sekcji jest pobudzenie wyobraźni twórczej, wyszukiwanie i rozwijanie indywidualnych talentów i zdolności, promowanie twórczości artystycznej oraz usprawnianie manualne. W  trakcie warsztatów arteterapii uczestnicy wykorzystują różnorodne formy plastyczne i rękodzielnicze. W ramach sekcji prowadzona jest również Galeria „Pod Fontanną” promująca twórczość osób niepełnosprawnych i lokalnych artystów. Członkowie sekcji zajmują się obsługą i aranżacją wystaw, ustalaniem kalendarza rocznej edycji wystaw oraz współpracą ze środowiskami twórczymi.

pracownia plastyczna, z krzesłami i stołem.

edukacyjno-biurowej

Sekcja odpowiedzialna jest za całokształt prac administracyjnych i biurowych związanych z codzienną działalnością Domu Klubu Galerii „Pod Fontanną”. Ponadto sekcja ściśle współpracuje z pracownią plastyczną w zakresie organizacji wystaw, wernisaży, imprez kulturalnych i integracyjnych.

Członkowie sekcji mają możliwość:

 • Nauki obsługi komputera i programów użytkowych;
 • Gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych;
 • Sporządzania pism i dokumentów użytkowych;
 • Obsługi urządzeń wielofunkcyjnych i przyłączy komputerowych;
 • Nauki obsługi Internetu;
 • Tworzenia publikacji z wydarzeń kulturalnych i integracyjnych.

Pomieszczenie biurowe z komputerami oraz drukarką

muzykoterapii

To jedna z najbardziej lubianych form terapii uczestników Domu Klubu. Słuchanie odpowiednio dobranych utworów muzycznych, wspólne śpiewanie, ćwiczenie prostych układów tanecznych, czytanie wierszy z podkładem muzycznym połączone z dyskusją na ich temat – to zajęcia o kojącym działaniu, niwelującym stany lękowe, pobudzające, jak również aktywizujące

biblioterapii, pokój wyciszeń

W saloniku Domu Klubu odbywają się regularne spotkania miłośników literatury i wierszy terapeutycznych. W trakcie grupowych spotkań uczestnicy zajęć wspólnie czytają wiersze, książki, artykuły z czasopism popularnonaukowych, jak i dzielą się własną twórczością. Integralną częścią zajęć  nauka rozpoznawania prawidłowych postaw społecznych i umiejętności interpretowania pojęć. Ponadto zajęcia mają na celu korygowanie negatywnych postaw i stereotypów.

Pomieszczenie z kanapą do siedzenia oraz szafą.

W ramach zajęć terapii zajęciowe prowadzonych w Domu Klubie Galerii „Pod Fontanną” odbywa się:

Pomieszczenie jadalniane ze stołami i krzesłami

konsultacje psychologiczne

W trakcie spotkań indywidualnych i grupowych uczestnicy nabywają umiejętności poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, lokalnym i społecznym. Mają możliwość przeprowadzania treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych w tym: treningu umiejętności prowadzenia rozmowy, a także trening rozwiązywania sytuacji trudnych. Zajęcia z psychologiem to również wsparcie terapeutyczne, pomoc w problemach opiekuńczo – wychowawczych, przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów wśród uczestników oraz psychoedukacja.

konsultacje pracownika socjalnego

Wśród pracowników zespołu wspierająco –aktywizującego istotną rolę odgrywa także pracownik socjalny, którego głównym zadaniem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej i społecznej. Pracownik socjalny integruje działania wokół rodziny oraz jej środowiska lokalnego. Przyczynia się do wzmacniania zdolności uczestników do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów życia codziennego.

W Domu Klubie Galerii „Pod Fontanną” prowadzone są również:

 • Zajęcia relaksacyjne połączone z aromaterapią;
 • Terapia zajęciowa w zakresie rozwoju mowy;
 • Terapia zajęciowa w zakresie pełnienia ról społecznych i zawodowych;
 • Zajęcia rewalidacji indywidualnej;
 • Filmoterapia w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego;
 • Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • Trening nauki higieny;
 • Trening dbałości o wygląd zewnętrzny;
 • Trening pamięci, gry stolikowe i logiczne , "Rummikub" , bilard;
 • Trening umiejętności praktycznych;
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
 • Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów komunikowania się w szczególności do osób wykazujących problemy komunikacyjne;

 

Sala do spotkań ze stołem do gry w bilarda oraz krzesłami.

Uczestnicy Domu- Klubu Galerii "Pod Fontanną" mają do dyspozycji w pełni wyposażoną szatnię.

Szatnia z meblami i fotelem.

Dom Klub Galeria "Pod Fontanną"

przy Al. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie jest placówką pobytu dziennego dla 20 osób powyżej 18 roku życia, po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego, mieszkających na terenie Miasta Szczecin.

Czytaj dalej

Wiadomości