przejdź do głównego menu przejdź do treści

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2 w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/u5 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 35 pełnoletnich osób przewlekle psychicznie chorych, osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb. Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Głównym celem działalności Zespołu Wsparcia Środowiskowego jest świadczenie usług w zakresie kształtowania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia we własnym środowisku społecznym. Cel realizowany jest poprzez zajęcia aktywizujące i uspołeczniające.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem przygotowanym przez poszczególnych pracowników i obejmują terapię prowadzoną w następujących pracowniach:

plastycznej

w pracowni tej podejmuje się różnorodne metody i formy pracy zgodne z indywidualnym programem rehabilitacji dla każdego uczestnika. Tutaj terapeuta czuwa nad doskonaleniem uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnych poszczególnych uczestników. Pracownia ta jest wyposażona w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce konieczne do wykonywania podstawowych prac.

Uczestnicy korzystają z różnorodnych materiałów, narzędzi i pomocy np.: płótna, papieru, modeliny, bibuły, włóczki itp. Dużo uwagi poświęcamy technice decoupage, ozdabiając elementy drewniane wykonane w pracowni stolarskiej. W tejże pracowni prowadzona jest również terapia:

Pracownia plastyczna z dwoma stołami oraz krzesłami. Dekoracje z drewna

Pracownia plastyczna z regałami oraz dekoracjami z drewna

dziewiarsko-krawieckiej

elem tej terapii jest kontynuacja i rozwój zainteresowań, doskonalenie posiadanych i poznanych technik, rozwój sprawności ruchowej i manualnej, przygotowanie do korzystania z różnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu (haftowanie, szydełkowanie, szycie na maszynie, robótki na drutach, itp.)

stolarskiej

zajęcia w tej pracowni, to głównie przebieg prostych czynności związanych z wykonywaniem prac w drewnie, z nabyciem umiejętności samokontroli tempa pracy, posługiwaniem się ręcznymi narzędziami, elektro-narzędziami do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Wykonanie ww. czynności ma na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającymi z życia codziennego.

Pracownia stolarska wyposażona jest w warsztat do obróbki drewna. Pracownia ze względu na specyfikę zajęć skupia głównie mężczyzn, choć nie jest to regułą. Niektóre z pań z zaangażowaniem wypalają w drewnie. Użytkownicy pod nadzorem terapeuty posługują się urządzeniami do obróbki drewna takimi jak piły, wiertarka, wyrzynarka, ściski stolarskie itp. Materiałem do pracy jest głównie drewno. Uczestnicy zapoznają się także z podstawowymi czynnościami technologicznymi, uczą się świadomego i planowanego działania oraz pracy z narzędziami służącymi do naprawy uszkodzonego sprzętu. W tej pracowni odbywa się również raz w tygodniu witraż podczas którego wykonywane są niebywale piękne i efektowne witraże.

Pracownia stolarsko witrażowa. Na ścianie znajdują się witraże ze szkła dekoracyjnego.

kulinarnej

pracownia jest miejscem najczęściej odwiedzanym przez uczestników. "Kuszące zapachy" dobiegające z tej pracowni zachęcają uczestników do licznego udziału w pracowni kulinarnej. Zajęcia kulinarne prowadzone są w pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt AGD oraz sprzęt gospodarstwa domowego taki jak: miksery, malaksery, roboty kuchenne. Zajęcia te uczą uczestników samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Wpływają pozytywnie na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej, a także uczą wykonywania pracy zespołowej. Pracownia ma na celu naukę podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak: gotowanie, przygotowywanie różnych potraw. Uczy korzystania z przepisów kulinarnych, porcjowania i wydawania potraw.

Pomieszczenie kuchenne z szafkami i sprzętem AGD.

Jadalnia z krzesłami i stołami

komputerowej

pracownia wyposażona jest w sześć komputerów, urządzenie wielofunkcyjne (skaner-drukarka), oraz łącze internetowe, które są do dyspozycji uczestników. Praca w większości odbywa się na gotowych programach, co ułatwia realizację ustalonych wcześniej planów. Zajęcia odbywane w tej pracowni mają za zadanie zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Celem działalności tej pracowni jest nabycie umiejętności w zakresie obsługi komputera, drukarki, kserokopiarki, kształtowanie znajomości systemu, skrótów klawiszowych, przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych, nauka pisania, rysowania w poszczególnych programach, korzystanie z gier edukacyjnych i rozrywkowych oraz ich instalacja, doskonalenie pisowni, liczenia i zdolności rozumienia pojęć.

Pomieszczenie biurowe z krzesłami i biurkiem.

sali sportowo-relaksacyjnej

zajęcia terapeutyczne prowadzone na sali wpływają korzystnie na rozwój fizyczny uczestnika, zwiększając jego kondycję oraz usprawniają go ruchowo. W sali sportowo- relaksacyjnej odbywają się zajęcia usprawniające naszych uczestników i przygotowujące ich do pracy w poszczególnych pracowniach. Podstawowym celem zajęć jest aktywność fizyczna uczestników oraz utrzymanie i podnoszenie sprawności ruchowej oraz wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijanie zainteresowań ruchem. Zajęcia odbywają się w grupie bądź indywidualnie w zależności od potrzeb jednostki i aktualnego stanu zdrowia. Sala wyposażona jest w rower stacjonarny, steper, stół do ping ponga, grę w lotki, piłki. Mają one na celu: rozwijanie sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych, integrację i zdrowe współzawodnictwo. Zajęcia sportowo- relaksacyjne odbywają się w sali jak i na świeżym powietrzu. W okresach letnich organizowane są zabawy i gry sportowe. Nasi uczestnicy biorą udział w spartakiadach i zawodach sportowych. Oczywiście zdobywamy dyplomy i inne cenne dla nas nagrody.

Sala gimnastyczna ze stołem do ping ponga.

  Sala gimnastyczna z czterema dużymi piłkami do gimnastyki


Sala bilardowa ze stołem do bilarda.


biblioterapii, pokój wyciszeń

polega na wykorzystywaniu terapeutycznych wartości literatury, która dostarcza bodźców do rozwoju emocjonalnego, wzbogaca wyobraźnię, rozszerza zakres spostrzeżeń i pojęć. Jest także inspiracją do aktywności intelektualnej – dyskutowania, recytowania. W pracowni tej znajduje się też kącik czytelniczy, gdzie uczestnicy mogą oddać się przeglądaniu prasy codziennej, kolorowych czasopism lub książek. To właśnie tutaj znajdują dla siebie miejsce osoby lubiące poćwiczyć swój umysł, rozwiązując krzyżówki, rebusy czy inne łamigłówki. Pomieszczenie to służy jako pokój wyciczeń, specjalnie wyodrębnienie pomieszczenie w której Uczestnicy mają możliwość relaksu i odpoczynku od codziennych zajęć, a także wyciszenia emocjonalnego, odreagowanie napięć oraz doświadczenia poczucia bezpieczeństwa. Tu uczestnicy odnajdują spokój i wypoczynek, uczestniczą w treningu relaksacyjnym służącym wyciszeniu

Oprócz poszczególnych pracowni mamy również salę wielofunkcyjną, to właśnie tu odbywa się wiele zajęć: codzienne zebrania społeczności, zajęcia grupowe: gry i zabawy dydaktyczne, muzykoterapia,filmoterapia, kluby dyskusyjne, trening higieniczny, zajęcia grupowe z psychoterapii. Wszystkie te formy działań terapeutycznych prowadzone są w atmosferze dobrego humoru, który jest ważny w pracy z dużą grupą. W tej sali odbywają się również wszelkiego rodzaju pogadanki edukacyjno-terapeutyczne. Sala wielofunkcyjna to także miejsce imprez integracyjnych z udziałem zaproszonych gości, przede wszystkim występów, dyskotek lub śpiewania karaoke.

Sala spotkań z krzesłami oraz regałami.

Sala z pianinem oraz grą w piłkarzyki

konsultacje psychologiczne

są formą pomocy, z której może skorzystać każdy, kto takiej pomocy potrzebuje. Rozmowa z psychologiem pozwala na omówienie aktualnych bolączek życiowych, rodzinnych lub emocjonalnych. Zadaniem psychologa nie jest rozwiązanie problemów pacjenta, ale wysłuchanie go i zaproponowanie metodę pracy nad ich rozwiązaniem.

Pomieszczenie z biurkiem,fotelami i stołem

W Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 2 prowadzone są również:

  1. konsultacje psychologiczne
  2. konsultacje pracownika socjalnego

Jak również odbywają się treningi umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym:

  1. trening nauki higieny,
  2. trening dbałości o wygląd zewnętrzny (kącik piękności),
  3. trening pamięci,
  4. trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.

W ramach zajęć dodatkowych odbywają się zajęcia:

  1. choreoterapii,
  2. sekcji sportowej ( gry zespołowe),
  3. sekcji prewencji kryminalnej

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2

przy ul. J.U. Niemcewicza 9/u5 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 35 pełnoletnich osób przewlekle psychicznie chorych, osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.

Czytaj dalej

Wiadomości