Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Zasady przyjęcia


Osoby ubiegające się o skierowanie na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 powinny złożyć w Miejskim Ośrodku  Pomocy Rodzinie w Szczecinie:
• wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie z określeniem: 
typu  A i C-  dla osób po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych lub
typu B - dla osób upośledzonych umysłowo,
• zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
• zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją
o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
• decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w inny sposób np. zasiłek pielęgnacyjny,dodatek mieszkaniowy, alimenty i inne,
• dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny ( w przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe),

Decyzja o skierowaniu do ww. Domu zostanie wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania oraz złożeniu ww. dokumentów.
 


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński