Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Dom-Klub Galeria "Pod Fontanną"


    Dom  Klub Galeria ,, Pod Fontanną” przy al. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie ,jest placówką pobytu dziennego dla 20 osób powyżej 18 roku życia, po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które aktualnie nie wymagają  leczenia szpitalnego, mieszkających na terenie Miasta Szczecin.Dom  Klub Galeria ,, Pod Fontanną”  czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00. Kawiarenka i galeria czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do19.00Działalność Domu Klubu nastawiona jest na tworzenie warunków sprzyjających społecznemu i finansowemu usamodzielnieniu się uczestników, włącznie z pomocą w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.Różne formy terapii i rehabilitacji prowadzone w Domu Klubie stanowią kompleksowe wsparcie jednostki w zakresie  uzyskanie sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i aktywizacji zawodowej.   Zaproponowana oferta terapeutyczna Domu Klubu z wykorzystaniem zdolności i zainteresowań jej uczestników , ma stymulować do samodzielnej i twórczej aktywności jej beneficjentów.W zajęciach terapeutycznych biorą udział wszyscy uczestnicy Domu Klubu. Treningi umiejętności społecznych i zawodowych prowadzone są zgodnie z programem przygotowanym przez  poszczególnych pracowników i obejmują  terapię w sekcjach:


kulinarnej –  Celem działalności sekcji kulinarnej jest przygotowanie uczestnika do samodzielności w sferze samoobsługi w gospodarstwie domowym, rozwijanie zamiłowań kulinarnych oraz prezentowanie swoich osiągnięć. W tym także, zdobywania umiejętności przygotowywania podstawowych potraw oraz usprawnianie umiejętności manualnych niezbędnych do pracy w kuchni. Poprzez udział w zajęciach tej sekcji uczestnicy poznają zasady higieny, zaznajamiają się z obsługą sprzętów AGD, poznają zasady zdrowego żywienia, wpływu diet na poprawę zdrowia.

Sekcja realizuje swoje założenia poprzez:
- planowanie menu ,
- przygotowywanie posiłków,
- obróbkę produktów (gotowanie i pieczenie),
- naukę podstawowych zasad dotyczących nakrywania do stołu,
- poznawanie zasad : estetyki podawania potraw, poznawanie zasad prawidłowegożywienia,edukacja nt. wartości odżywczych produktów żywnościowych, poznawanie diet, prowadzenie pogadanek o zdrowym żywieniu.artystyczno- plastycznej -  Zadaniem prac  podejmowanych przez uczestników zajęć w ramach sekcji jest pobudzenie wyobraźni twórczej, wyszukiwanie i rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień, promowanie twórczości artystycznej uczestników oraz usprawnianie manualne.W  trakcie warsztatów arteterapeutycznych uczestnicy pracują z wykorzystaniem różnorodnych form plastycznych i rękodzielniczych.W obszarze działań  sekcji należy również prowadzenie galerii twórczości osób niepełnosprawnych „Pod Fontanną”, znajdującej się w Domu Klubie. Członkowie sekcji zajmują się obsługą i aranżacją wystaw, ustalaniem kalendarza rocznej edycji wystaw, współpracują z artystami profesjonalistami , artystami niepełnosprawnymi, ze środowiskami  twórczymi.

edukacyjno-biurowej -Sekcja odpowiedzialna jest za całokształt prac administracyjno – biurowych związanych z codzienną działalnością Domu Klubu, współpracę z sekcją artystyczno- plastyczną w zakresie organizacji wystaw , wernisaży , imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

 Członkowie sekcji mają możliwość :
 - nauki obsługi komputera i programów użytkowych,
 - gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych,
 - sporządzania pism, dokumentów; edytowanie danych,
 - obsługi urządzeń wielofunkcyjnych i przyłączy komputerowych,
 - odbierania poczty elektronicznej,
 - tworzenia publikacji: ogłoszeń, informacji, obróbka i wydruk zdjęć,
 - organizacji imprez okolicznościowych, wycieczek, zwiedzania wystaw, wyjść do  kina,

muzykoterapii -Jest jedną z lubianych form terapii przez uczestników Domu Klubu. Słuchanie odpowiednio dobranych utworów muzycznych, wspólne śpiewanie, ćwiczenie prostych układów tanecznych, czytanie wierszy z podkładem muzycznym połączone z dyskusją na ich temat – to zajęcia o kojącym działaniu, niwelującym stany lękowe, pobudzające jak również aktywizujące.

biblioterapii -W saloniku Domu Klubu odbywają się regularne spotkania miłośników literatury na zajęciach  biblioterapii . W trakcie grupowych spotkań uczestnicy zajęć wspólnie czytają własną  poezję, książki, ciekawe artykuły z czasopism popularyzujących wiedzę popularno-naukową, a także współpracują w  redagowaniu i wydawaniu  gazetki Galeria Press. Integralną częścią zajęć  są ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze , pamięć, koncentrację i  relaksujące.

 

rynku pracy- W ramach sekcji od 2005 r. prowadzona jest aktywizacja społeczno-zawodowa w  projekcie Programu Pracy Wspieranej, realizowanym przy współpracy ze Stowarzyszeniem RODZINA. Jest to kompleksowa zindywidualizowana terapia, polegająca na wspieraniu uczestnika przy wchodzeniu w rolę pracownika w warunkach dla niego przyjaznych. Program oferuje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego  na trzech stanowiskach w systemie rotacyjnej pracy dwuzmianowej : pracownik recepcji (recepcjonista), pracownik kawiarenki (kelner), pracownik gospodarczo – porządkowy .

Udział w programie aktywizacji zawodowej bardzo wzbogaca doświadczenia pracujących uczestników, ich wiedzę o sobie, swoich możliwościach i ograniczeniach, pozwala znaleźć stanowisko zgodne z preferencjami i czerpać z tego przyjemność  i satysfakcję. Niewielkie wynagrodzenie  otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy, sprawia, że jego uczestnik staje się bardziej samodzielny i niezależny.

Współpracujemy z prywatnymi  pracodawcami , przedsiębiorstwami, zakładami pracy chronionej, zakładami aktywności zawodowej, celem poszukiwania miejsc pracy dla osób, które zakończyły program aktywizacji zawodowej w Domu Klubie.

Ponadto, organizujemy regularne spotkania informacyjno- edukacyjne  z pracodawcami, którzy mają już doświadczenie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz tych , którzy są dopiero  tą formą współpracy zainteresowani.

 konsultacje psychologiczne - W Domu Klubie przy al. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie uczestnicy, ich rodziny i opiekunowie mogą także skorzystać z porad psychologa. W trakcie spotkań indywidualnych i grupowych uczestnicy nabywają umiejętności poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, lokalnym i społecznym. Mają możliwość przeprowadzania treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych w tym: treningu umiejętności prowadzenia rozmowy a także trening rozwiązywania sytuacji trudnych. Zajęcia z psychologiem to również wsparcie edukacyjno – terapeutyczne, pomoc w problemach opiekuńczo – wychowawczych, przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów wśród uczestników oraz psychoedukacja.

konsultacje pracownika socjalnego - Wśród pracowników zespołu wspierająco –aktywizującego istotną rolę odgrywa także pracownik socjalny, który niesie pomoc osobom znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych  w szczególności z  problemami finansowymi,  psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi. Integruje działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Przyczynia się do wzmacniania zdolności uczestników do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizuje zawodowo i społecznie.

W ramach popołudniowych spotkań klubowych od pn. do pt. w godz. 16.00- 19.00 spotykają się także uczestnicy, którzy zakończyli terapię jak również inne  osoby zainteresowane i oczekujące na przyjęcie. 
W godzinach popołudniowych działają  też sekcje :

-  sekcja brydżowa,
-  sekcja gry w bilard.


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński