Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3


Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 25 pełnoletnich osób upośledzonych umysłowo, który świadczy usługi  w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb. 

W ZWŚ 3 realizowane są różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie jednostce jak największej w miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego.

Różnorodność treści, form i metod ma stymulować do samodzielnej i twórczej aktywności uczestników przy wykorzystaniu ich wszelkich zdolności oraz potencjalnych możliwości i zainteresowań. W zajęciach terapeutycznych biorą udział wszyscy uczestnicy. Uczestnictwo w nich jest treningiem umiejętności społecznych i zawodowych. Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolności do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija indywidualne zdolności.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem przygotowanym przez  poszczególnych pracowników i obejmują  sekcję:

sekcja gospodarstwa domowego – celem tej sekcji jest nabycie i doskonalenie umiejętności funkcjonowania uczestników w życiu codziennym poprzez trening kulinarny, budżetowy i umiejętności praktycznych, maksymalizowanie zakresu umiejętności i możliwości uczestników, wyszukiwanie zainteresowań, zwiększanie zaradności  i samodzielności, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie  umiejętności współpracy  i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, kształtowanie świadomej aktywności i odpowiedzialności, zdobycie wiedzy na temat ekonomicznego   i ekologicznego gospodarowania materiałami.

 

sekcja plastyczno-techniczna– celem tej sekcji jest nauka i doskonalenie umiejętności organizowania czasu wolnego, wykonywania prac plastycznych różnymi materiałami, technikami  i stylami, kształtowanie wrażliwości estetycznej, sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, frustracji  i agresji,  rozwijanie wyobraźni, kreatywności i uzdolnień plastycznych uczestników,   tworzenie twórczych, estetycznych prac i przedmiotów praktycznych potrzebnych w codziennym życiu, kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć, emocji i współdziałania w grupie,  uwrażliwienie na piękno poprzez kontakt ze sztuką, podnoszenie poziomu samoakceptacji, wdrażanie do przestrzegania elementarnych zasad estetyki wykonywanych prac, pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczestnika. Jest doskonalenie posiadanych technik, uwrażliwianie na piękno, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie manualne, dbałość o estetykę stanowiska pracy (malowanie pastelami, farbami akwarelowymi, plakatowymi, lepienie z masy solnej, tworzenie ceramiki ozdobnej - glina ,szkło, tworzenie kartek okolicznościowych, itp.).

 

sekcja komputerowa– celem tej sekcji jest nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera, z zakresu programów Paint, Office Word, wzrost wiedzy na temat ostrożności  w obsłudze – zagrożenia utraty materiału, wykorzystywanie nabytych umiejętności – tworzenie tabel z podziałem na dyżury, redagowanie kroniki, gazetki, poznanie portali społecznościowych, sporządzanie książki kucharskiej, rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez pracę w programach edukacyjnych, nabycie umiejętności wyszukiwania w Internecie informacji dot. bieżących wydarzeń, korzystania z programów do odtwarzania plików zdjęciowych.

 

sekcja fizjoterapii i relaksacjipraca w sekcji ma na celu nabycie i doskonalenie sprawności ruchowej w ramach ćwiczeń koordynacyjnych, ogólnousprawniających manualnych, relaksacyjnych, oddechowych, równoważnych, ćwiczeń przy muzyce z elementami choreografii, grach i zabawach sportowych, spacerów, rozładowanie napięć  psychicznych, stymulowanie uczestnikówmw kierunku wzrostu samodzielności, pogłębianie nawyku właściwej higieny i pielęgnacji, umiejętność lepszej kontroli zdrowia, kształtowanie przez sport cech charakteru i woli, unormowanie postępowania w grupie, uaktywnienie, wyrabianie odwagi, hartowanie psychiczne, wdrażanie do zdrowego, higienicznego, bezpieczniejszego życia oraz  czynnego spędzania czasu  wolnego.

 

Dodatkowo prowadzone są zajecia z terapiii  zajęciowej  z zakresu :

biblioterapii-  która oddziaływuje na człowieka, wyrabia w nim nowe spojrzenie na świat, daje wzory do myślenia, przeżywania i zachowania. Dzięki temu człowiek wie więcej o świecie i o innych ludziach, ale także lepiej rozumie ich postawy, zachowania. Literatura ma swój olbrzymi udział w rozwoju osobowości, pomaga utrzymać równowagę emocjonalną, chroni przed negatywnymi emocjami, smutkiem, żalem, lękiem, gniewem, uczy nowych zachowań, daje wzory osobowe.

 

muzykoterapii-na zajęciach uczestnicy słuchają  piosenek, uczą się ich słów, a następnie śpiewają  je przy akompaniamencie gitary, pianina i innych instrumentach, uczą się również grać na tych instrumentach. Muzyka działa aktywizująco, uspakajająco, rozluźniająco, pobudza wyobraźnię, wpływa dobrze na kojarzenie, pozwala integrować się społecznie.

choreoterapii- jest to muzykoterapia aktywna, arteterapia muzyczno-ruchowa – inaczej terapia tańcem wykorzystująca taniec w grupie. Obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Wartości lecznicze tańca, które zdecydowały o jego coraz szerszym zastosowaniu w psychoterapii, to przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę
i kontakt psychiczny z ludźmi. Choreoterapia bardzo dobrze się sprawdza w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychomotoryczne, zaburzenia psychiczne oraz trudności w kontaktach z ludźmi.

W Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 3 prowadzone są także następujące treningi umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym:

- Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,

- Trening umiejętności praktycznych,

- Trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

- Trening umiejętności interpersonalnych  i rozwiązywania problemów,

- Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

 W ramach zajęć dodatkowych odbywają się zajęcia:

-  w Grupie arytystyczno kabaretowej,

- Nauka pisania i czytania oraz wyraźnej wymowy,

- Terapia śmiechem-GELOTERAPIA ,                                       

- Kącik cukierniczy ,              

- Kącik krawiecko – dziewiarski,

- Ludoterapia ,

- Filmoterapia,

- Zajęcia jezykowo poznawcze z treningiem pamięci.


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński